Kohti parempaa

Työtä puhtaamman huomisen puolesta

Mitä tarkoitamme, kun pyrimme kohti parempaa? Ympäristöstä välittäminen ei ole Toyotalle uutta. Jo vuosien ajan se on ollut toimintamme vankka perusta ja se on varmistanut, että kaikki toimintamme noudattaa ympäristösäännöksiä. Tästä osiosta sinulle selviää, kuinka ympäristöasiat ovat mukana yrityksen rakenteessa, ja mitä keinoja ja sertifiointitapoja käytämme varmistaaksemme, että olemme matkalla kohti parempaa.

Toyotan Earth Charter -sopimus, ympäristöpolitiikka ja toimintasuunnitelma

Olemme sitoutuneet suojelemaan ja parantamaan ympäristöämme, joten meidän on oltava varmoja siitä, että kaikki liiketoimintaamme osallistuvat ymmärtävät, mitä heiltä vaaditaan ja että toimimme yhdessä oikein saavuttaaksemme päämäärämme. Meidän on lisäksi tarkistettava, että ympäristösuunnitelmamme ovat myös sopusoinnussa yleisten ympäristölakien ja -säädösten kanssa. Lisäksi meidän on varmistettava, että meillä on oikeat keinot hallita ympäristöriskejä.

Ympäristötoiminnan periaatteet, joita sovellamme koko liiketoimintaamme pohjautuvat kolmeen lähteeseen: Earth Charter -sopimukseen, ympäristöpolitiikkaan sekä Euroopan ympäristöpolitiikan toimintasuunnitelmaan. Nämä muodostavat rungon, joka auttaa meitä jatkuvasti parantamaan toimintakykyämme ja prosessejamme, jotta saavutamme ympäristötavoitteemme. Ne myös auttavat meitä jakamaan kokemuksemme ja tietotaitomme muiden kanssa. Näin lisäämme ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta.

Toyotan Earth Charter tuo julki keskeiset ympäristönsuojelulliset periaatteemme ja halumme sitoutua kestävään, nollapäästöiseen yhteiskuntaan.

Toyota Earth Charter

Toyota Earth Charter -sopimus on ympäristötoimiemme perusta. Se on selkeä kiteytys perustoimistamme ja toimintatavoistamme, joita noudatamme matkalla kohti kestävää kehitystä ja ympäristön mahdollisimman tehokasta huolehtimista. Sopimus kytkeytyy tiiviisti Toyotaa ohjaaviin periaatteisiin, jotka määrittelevät koko yrityksen hallintaa ohjaavan filosofian. Se painottaa erityisesti Toista periaatetta, joka määrää, että omistaudumme tuottamaan puhtaita ja turvallisia tuotteita. Edistämme kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla elämän laadun parantamista.

Sopimus on laadittu vuonna 1992 ja sitä on sittemmin uudistettu vuonna 2000. Se määrittelee peruslinjamme kertoen mm. kuinka haluamme edesauttaa menestyvän nollapäästöisen yhteiskunnan kehittymistä luomalla ympäristöteknologioita, tekemällä jatkuvia parannuksia ja toimimalla yhteistyössä muiden kanssa. Se antaa meille myös toiminnalliset suuntaviivat kannustaen meitä ympäristötietoisuuteen ja vastuuntuntoon sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen.

Peruslinjaukset
/
Toimimme sopusoinnussa luonnon kanssa. Päämääränämme ovat nollapäästöt kaikilla liiketoimintamme alueilla.
/
Käytämme kaikkia mahdollisia ympäristöteknologioita edistääksemme talouden ja luonnon tasapainoista rinnakkaiseloa.
/
Nämä auttavat meitä määrittämään ympäristöasioita maailmanlaajuisella, kansallisella ja paikallisella tasolla.
/
Luomme yhteyksiä organisaatioiden ja yksilöiden välille suojellaksemme ympäristöä.
Toiminnan suuntaviivat
/
Tavoitteenamme ovat nollapäästöt kaikissa liiketoimintamme osioissa.
/
Toimimalla yhdessä liikekumppaniemme kanssa voimme saavuttaa ympäristöetuja.
/
Tuemme aktiivisesti yhteisöjä suojellaksemme ja parantaaksemme ympäristöä.
/
Jaamme tietoa ja työskentelemme aktiivisesti ympäristötietoisuuden lisäämiseksi.

Ympäristötoimintamme ei ole vain sitä, mitä teemme liiketoimintamme puitteissa. Jaamme myös ympäristötietoisuutta ja viemme eteenpäin upeita ideoita yhdessä muiden kanssa.

Toyota Euroopan ympäristöpolitiikka

Toyota Euroopan ympäristöpolitiikka on niiden keinojen virallinen esittely, joiden avulla saavutamme Earth Charter -sopimuksessa kuvailemamme tavoitteet. Vuonna 2011 laadittu esitys on perusta, jolla toteutamme ympäristöasiat kansainvälisten ja kansallisten normien ja sääntöjen puitteissa. Toimintamalli tukee Toyotan halua olla ympäristöajattelun edelläkävijä. Kehitämme ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja teollisuudenalallamme ja autamme muita kehittämään omaa ympäristöajatteluaan ja omaa toimintaansa.

Lupaukseemme kuuluu vähentää päästöjä kaikissa auton elinkaaren vaiheissa, vähentää jätteen määrää ja luonnon varojen käyttöä. Lupaamme myös edistyä matkallamme kohti päämääränämme olevaa äärimmäisen ympäristöystävällistä autoa. Näitä päämääriä tukee sitoutumisemme ympäristötehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen ja lainmukaisiin säännöksiin.

Ympäristölupaus
/
Pyrimme kaikessa toiminnassamme eliminoimaan sekä CO2- että muut ympäristöpäästöt.
/
Kolmen R:n periaate auttaa meitä vähentämään jätteiden määrää sekä pienentämään energian ja muiden resurssien käyttöä.
/
Tarkoituksenamme on kehittää auto, jolla ei ole lainkaan haitallista vaikutusta ympäristöön.
Jatkuva parantaminen
/
Huomioimme ympäristöasiat ja -vaikutukset auton elinkaaren jokaisessa vaiheessa.
/
Varmistamme, että sekä liiketoimintamme että tuotteemme ovat aina kansainvälisten säännösten mukaisia.
/
Suunnittelemme tehtaita, tuotantolinjoja ja toimintatapoja, jotka ovat ympäristövastuullisia.
Avointa vuorovaikutusta
/
Toimimme yhdessä liikekumppaniemme, työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa edistääksemme ympäristötietoutta ja parhaita toimintatapoja.
/
Ympäristöasioiden huomioiminen on tärkein asia niin työssämme kuin yhteyksissämme muihin.
/
Etsimme aktiivisesti uusia tapoja tukea ja kehittää ympäristötietoisuutta ja -toimintaa.

Tulevaisuuteen valmistautuminen on tärkeää ja siksi julkaisemme viiden vuoden välein uudistetun ja päivitetyn Ympäristöpolitiikan toimintasuunnitelman.

Ympäristöpolitiikan toimintasuunnitelma

Toyotan Ympäristöpolitiikan toimintasuunnitelma määrittää ympäristöön liittyvät toiminnot ja päämäärät viideksi vuodeksi eteenpäin.

Sen lisäksi, että suunnitelma kertoo mitä teemme lyhyellä aikavälillä se myös määrittää strategiaamme pidemmän tähtäimen suunnitelmissa. Tuotamme kokonaan uuden suunnitelman joka viides vuosi, mutta suunnitelman sisältöä päivitetään vuosittain ja sisältöä uudistetaan, jos se nähdään tarpeelliseksi. Kun saavumme 5-vuotiskauden loppuun, katsomme pikaisesti taaksepäin nähdäksemme, mitä olemme saavuttaneet ja mitä voisimme tehdä jatkossa paremmin saavuttaaksemme päämäärät vieläkin tehokkaammin ja paremmin.

Viimeisin Ympäristöpolitiikan toimintasuunnitelma on lajissaan kuudes ja se laadittiin keväällä 2015. Suunnitelma kattaa aikakauden huhtikuusta 2015 maaliskuuhun 2020.

/
Nykyinen toimintasuunnitelmamme

Suunnitelma, jonka puitteissa toimimme nyt, vie eteenpäin kolmea merkittävää asiaa, jotka olemme panneet alulle jo edellisissä suunnitelmissa eli: kuinka voimme olla mukana rakentamassa vähäisten päästöjen yhteisöä, kuinka rakennamme kierrätykseen perustuvan yhteisön, jossa suojelemme entistä paremmin ympäristöä ja kolmantena, miten rakennamme yhteisön, joka elää ja toimii sopusoinnussa luonnon kanssa. Perusstrategianamme on edelleen halu tehdä uusia ympäristöystävällisiä autoja, jotka tukevat kestävää kehitystä.

Suunnitelman käynnistäminen sattui samanaikaisesti Toyota Ympäristötavoite 2050 julkaisun kanssa, jossa julkistamme selkeästi ympäristötavoitteemme, jotka aiomme saavuttaa vuosisadan puoliväliin mennessä. Nykyiset ja tulevat toimintasuunnitelmamme tukevat ja vahvistavat ponnistelujamme.

Varmistamme kaikissa toimissamme, että toimintatapamme, seurantamme ja ympäristötoimien tehokkuuden arviointi täyttää kansainväliset säännökset.

Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi on tunnettu arviointimenetelmä, joka määrittää ja arvioi tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Toyotan Eco-Vehicle Assessment System (Eco-VAS) menee tätäkin syvemmälle. Pääsuunnittelijamme käyttävät sitä arvioidessaan ajoneuvojemme ympäristövaikutuksia alkaen resurssien hankinnasta jatkuen tuotantoon, mahdolliseen kierrätykseen ja lopulliseen romutukseen.

Järjestelmä sallii tavoitteiden asettamisen jo aivan prosessin alkuvaiheissa ja näitä tavoitteita tarkkaillaan säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja, että ne myös on saavutettu. Olemme tehneet elinkaariarviota ajoneuvoillemme jo vuodesta 1997. Jokainen uusi autosukupolvi saavuttaa paremmat tulokset kuin edeltäjänsä. Olemme sertifioineet metodimme.

Tutustu Mirai Sedan -polttokennoauton uusimpiin arvioihin.

Tutustu Prius Plug-in hybridin uusimpiin arvioihin.

/
Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa on TÜV Rheinlandin arvioima ja hyväksymä ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.
ISO 14001 -sertifiointi

Kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO (International Organisation for Standardisation) on kansainvälisesti tunnustettu yhteisö, joka myöntää sertifikaatteja yrityksille ja organisaatioille, jotka toimivat sen standardien mukaan ympäristöratkaisuissaan. 14001-standardi kattaa monia alueita, kuten ympäristöpoliittisten toimien toteutus, päämäärien ja tavoitteiden asettaminen, koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen sekä säännöllinen toiminnallisten saavutusten arviointi.

Arvostamme ISO 14001-sertifikaattia ja sen tarjoamia arviointityökaluja. Niiden avulla pystymme koko ajan parantamaan ympäristösuojelumme tuloksia.

Yli 20 kohdettamme Euroopassa on saanut ISO 14001 -sertifioinnin. Näihin kuuluu tehtaita, myyntipisteitä ja logistiikkakeskuksia. Kaikki maahantuojat on sertifioitu kansallisella tasolla.

Sen lisäksi yli kolmasosalle jälleenmyyjäverkostostamme on myönnetty kolmannen osapuolen ympäristösertifikaatti.

/
Yli 20 kohdettamme Euroopassa on saanut ISO 14001 -sertifioinnin.
/

Lue lisää:

Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyotan kattava ympäristöhaaste 2050 – puhtaampaa ilmaa Toyota haluaa rakentaa ympäristöystävällisiä autoja. Kehitämme jatkuvasti uusia, entistä puhtaampia tapoja valmistaa autoja ja hävittää niitä. Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun 4 periaatetta Toyotan 360-ympäristöajattelu perustuu neljän R:n ideaan: Reduce (Vähennä), Reuse (Käytä uudelleen), Recycle (Kierrätä) ja Recover (Paranna). Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan ympäristötavoitteisiin sisältyy kuusi haastetta Toyotan 2050 ympäristöhaasteisiin sisältyy kuusi eri haastetta. Ne liittyvät uusien tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotan vastuu ja suunnitelmat ympäristön suojelemiseksi. Toyotalla on vastuu ympäristön suojelusta ja parantamisesta. Tutustu ympäristöhankkeidemme historiaan ja tulevaisuuden ympäristösuunnitelmiimme.