1. Toyotan käyttöehdot ja tietosuoja
  2. Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot
Toyota palvelee

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot

Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (Aune) ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot uusille ja käytetyille ajoneuvoille ovat voimassa 1.4.2009 alkaen (päivitetty 1.1.2010 ja 1.12.2013 ja autoalan keskusliiton päivitys 1.12.2017).
1. Ostajan yhteys ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa ostajan henkilö- tai yhteystiedot. Luottosuhdetta perustettaessa myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Myyjällä on oikeus ja velvollisuus tunnistaa ja ilmoittaa ostaja rahapesu ja terrorismin estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetulla tavalla. 

Ostajan tunnistamistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja edellä mainitulla rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä (Politically Exposed Person eli PEP) pidetään edellä mainitun lain 1 luvun 4§:ssa tarkoitettua henkilöä, joka toimii tai on viimeisen vuoden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä tai tällaisen henkilön perheenjäsentä tai yhtiökumppania.

2. Kaupan kohde

Uusi ajoneuvo toimitetaan myyjän tilaus- ja kauppasopimushetkellä esittämän markkinointiaineiston mukaan, ellei muuta ole sovittu. Käytetty ajoneuvo myydään siinä kunnossa ja sitä varustettuna kuin se on luovutushetkellä. Uuden ajoneuvon polttoaineen kulutus on ilmoitettu EU-normin (1999/100/EY) mukaisesti. Käytännön ajotilanteissa kulutus riippuu muun muassa ajoneuvon varustelusta, ajotavasta sekä ajo-olosuhteista ja poikkeaa todennäköisesti EU-kulutuksesta.

3. Luovutusajankohta ja myyjän viivästys

Ajoneuvo luovutetaan sovittuun aikaan. Ellei luovutusaika ole sovittu, luovutuksen tulee tapahtua kulutuskaupassa kolmen (3) kuukauden kuluessa ja muussa kuin kuluttajakaupassa kuuden (6) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Milloin ajoneuvon luovuttaminen viivästyy myyjän syystä, ostaja saa purkaa kaupan, ellei ajoneuvoa luovuteta osapuolten sopiman lisäajan kuluessa. 

Kuluttajakaupassa ostajaa saa purkaa kaupan muun kuin 9 kohdassa tarkoitetun erikoistilauksen osalla kuitenkin heti, jos myyjän viivästyksellä on ostajalle olennainen merkitys. Kuluttajakaupassa ostaja saa vaatia myös vahingonkorvausta. Myyjä ei ole kuitenkin velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa, jos sille on olemassa ylivoimainen este (force majeure). Jos este lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa vaatia, että myyjä luovuttaa ajoneuvon. Ostajan tulee esittää myyjälle vaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä kuin hän sai tietää esteen lakkaamisesta.

4. Ajoneuvon vastaanottamisajankohta

Ostajan on velvollinen vastaanottamaan ajoneuvon sovittuna aikana, tai jos ei ole sovittu, silloin kun myyjä sopimusehtojen 3 kohdan mukaisesti viimeistään pitäisi luovuttaa ajoneuvoa. Ajoneuvon luovutus tapahtuu myyjän luona, ellei muuta sovita. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos ostaja ei vastaanota ajoneuvoa kahden (2) viikon lisäajassa.

5. Ostajan sopimuksenvastainen toiminta

Jos kuluttajaostaja ilman lakiin perustuvaa syytä purkaa sopimuksen ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai jos myyjä sopimusehtojen 4 kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä vahingonkorvauksena kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta kun käteishinta on enintään 4200 euroa. Tämän ylimenevästä kauppahinnan osasta vahingonkorvaus on kolme (3) prosenttia. Kuluttajakaupassa vahingonkorvaus voidaan kuitenkin sovitella, jos sopimuksen purkaminen johtuu maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään. Ostajan on esitettävä selvitys suoritusesteestä. Muussa kuin kuluttajakaupassa edellä mainittu vahingonkorvaus on kymmenen (10) prosenttia sopimuksen mukaisesta ajoneuvon käteishinnasta.

6. Ajoneuvon hinnan määräytyminen ja hintamuutokset

Uuden, Suomessa rekisteröimättömän ajoneuvon kokonaishinta koostuu kauppahinnasta ja autoverosta. Käytetyn ajoneuvon kauppahinta sisältää autoveron. 

a) Autoveron määräytyminen 
Myyjä ilmoittaa ostajalle uuden ajoneuvon tilauksen yhteydessä arvion ajoneuvosta perittävästä autoverosta. Jos kaupan kohteena olevan ajoneuvon autovero muuttuu tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon rekisteröintiä, muuttuu ostajalta perittävä autoveron määrä veronmuutoksen vastaavalla määrällä. Myyjä ilmoittaa ostajalle autoveron tarkan määrän ennen ajoneuvon luovutusta. 

b) Autoverolain muutoksen vaikutus 
Jos autoverolakiin (1482/94) tehdään tilauksen tekemisen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon autoveroon vaikuttava muutos, muuttuu ostajalta perittävän autoveron määrä veronmuutosta vastaavalla määrällä. Sopimuksessa mainitun vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu tällöin uuden ajoneuvon kokonaishinnan muutosta vastaavassa suhteessa. Myyjä ilmoittaa välittömästi ostajalle autoverolain muutoksesta ja sen vaikutuksesta tilatun uuden ajoneuvon autoveron määrään ja vaihtoajoneuvon kauppahintaan. Ostajalla on oikeus autoverolain muutosta koskevan myyjän ilmoituksen saatuaan purkaa sopimus vaihtoajoneuvon osalta, jos vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu kaupan kohteena olevan uuden ajoneuvon autoveron määrän muuttamisen johdosta. 

c) Kauppahinnan muuttaminen 
Kuluttajakaupassa uuden ajoneuvon kauppahinta nousee tai laskee sopimuksen merkitystä kauppahinnasta, jos suomalainen tai ulkomainen viranomainen tekee tilauksen jälkeen ennen sopimuksenmukaista luovutusaikaa tilatun ajoneuvon kauppahintaan vaikuttavia veroja, tulleja ja muuta veronluontoisia maksuja koskevan päätöksen tai jos valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia, ja ajoneuvon kokonaishinnan maahantuoja näistä syistä muuttaa kaupan kohdetta vastaavan ajoneuvon ohjehintaa. 

Hinnanmuutoksen määrä on maahantuojan uuden ja vanhan ohjehinnan ohjehinnan euromääräinen ero kauppaan kuuluvine varustein. Sopimuksessa mainitun vaihtoajoneuvon kauppahinta muuttuu tällöin uuden ajoneuvon kokonaishinnan muutosta vastaavassa suhteessa. Myyjä ilmoittaa välittömästi ostajalle maahantuojan tekemästä ohjehinnan muutoksesta ja sen vaikutuksesta uuden ajoneuvon kauppahintaan. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä on oikeutettu nostamaan sopimuksen merkityn uuden ajoneuvon kauppahintaa, jos tehtaan hinnat, kuljetuskustannukset tai muut hankintakustannukset nousevat tilauksen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusta tai jos myyjälle aiheutuu kustannusten nousua valuuttakurssien muutoksesta, taikka suomalaisen tai ulkomaisen viranomaisen verotusta, tulleja ja muita veronluontoisia maksuja koskevasta päätöksestä. 

Myyjän on ennen ajoneuvon luovutusta ilmoitettava ostajalle kirjallisesti kauppahinnan korotuksesta. Jos uuden ajoneuvon kokonaishinta nousee edellä kohdissa b) tai c) mainituista syistä vähintään neljä (4) prosenttia, kuluttajaostaja saa purkaa sopimuksen ilmoittamalla siitä myyjälle yhden (1) viikon kuluessa saatuaan tietää myyjän korotusilmoituksesta. Ostajan purkuoikeus ei koske jäljempänä 9 kohdassa tarkoitettua erikoistilausta.

7. Maksujärjestelyt

a) Kauppahinta 
Ostaja maksa kauppahinnan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei muuta sovita. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan ajoneuvoa ostajalle ennen kuin käteisellä maksettavaksi sovittu kauppahinta tai sen osa on maksettu. Myyjä saa periä osan kauppahinnasta jo ennen ajoneuvon luovuttamista, jos etumaksusta on sovittu. Myyjä ja ostaja voivat vaihtoajoneuvon rahoittajan kirjaisella suostumuksella sopia, että myyjä maksaa vaihtoajoneuvon jäännösvelkaa rahoittajalle, jolloin jäännösvelan määrä vähennetään vaihtoajoneuvon ostohinnasta. 

Jos kauppahintaa ei makseta käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä tai muuna osapuolten sopimana aikana vaan ajoneuvosta solmitaan osamaksukauppa tai kaupan sijasta sovitaan vuokrauksesta (leasing), noudatetaan myöhemmin solmittavan sopimuksen ehtoja siitä osin kun he poikkeavat tästä sopimuksesta. Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (663/82) mukaisesti. Sopimuksessa mainittu kauppahinta sisältää arvonlisäveron. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahintaa tai sen osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoituksin, vaan maksusta on laadittava erillinen kuitti. 

b) Autovero 
Ostaja on velvollinen maksamaan uuden ajoneuvon autoveron kauppahinnan maksamisen yhteydessä erillisenä yksilöitynä maksusuorituksena. Autoveroon ei sisälly arvonlisäveroa. Edellä kohdassa 7 a tarkoitetun ostajan maksuvelvoitteet koskevat myös autoveron maksamista. 

c) Verovelvollisuuden siirtäminen 
Ajoneuvonmaahantuoja ja ostaja voivat sopia, että autoveron maksamisesta veronkantajalle vastaa ostaja. Verovelvollisuuden siirrosta on sovittava kirjallisesti noudattaen autoverolain 4 §:n säännöksiä.

8. Vaihtoajoneuvo

Ostaja luovuttaa vaihtoajoneuvon myyjälle viimeistään vastaanottaessaan ostamansa ajoneuvon, ellei muusta ajankohdista sovita. Vaihtoajoneuvo luovutetaan sovittuine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se oli arviointihetkellä. Jos vaihtoajoneuvon arvo on arvioitihetken jälkeen alentunut enemmän kuin mitä ajoneuvon tavanomaisesta huolellisesta käytöstä johtuu tai jos sen arvo on alentunut sen vuoksi, että ajoneuvon arviointihetken mukaista varustelua on sovitusta poiketen poistettu tai vaihdettu, alennetaan vaihtoajoneuvon hintaa arvonmuutosta vastaavasti. 

Jos vaihtoajoneuvolla on ajettu arviontihetken jälkeen enemmän kuin 2000 kilometriä, myyjä saa periä ylikilometreistä korvausta, jos tällaisen korvauksen perimisestä on sovittu kaupanteon yhteydessä. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä antaa kirjallisen selvityksen vaihtoajoneuvon sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta ja itse tekemästä tai tiedossaan olevista, mahdollisesti jo aikaisemmin tehdyistä laskennallisista vähennyksistä.

9. Erikoistilaukset

Jos kaupan kohteena on ajoneuvo, jota myyjä ei voi käyttää hyväkseen ilman huomattavaa tappiota muulla tavoin esimerkiksi sen vuoksi, että tilattu ajoneuvo ei kuulu myyjän normaaliin myyntivalikoimaan tai sen vuoksi, että ajoneuvo hankitaan ja varustetaan erityisesti ostajaa varten ja hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, ostaja saa purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osalta viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 

Jos ostaja peruuttaa erikoistilauksen ilman lakiin perustuvaa syytä ennen kuin ajoneuvo on luovutettu hänen hallintaansa tai myyjä sopimusehtojen 4. kohdan mukaisesti vapautuu sitoumuksesta, myyjä saa periä ostajalta sopimusehtojen 5. kohdan mukaisesti määräytyvän vahingonkorvauksen tai peruutuksen aiheuttamat todelliset kustannukset, jos ne ovat edellä mainittua vahingonkorvausta suuremmat.

10. Ajoneuvon huolto- ja käyttöohjeet sekä takuu

Myyjä antaa ostajalle uuden ajoneuvonluovutuksen yhteydessä kirjalliset huolto- ja käyttöohjeet. Käytetyn ajoneuvon kaupassa myyjän on annettava ostajalle riittävä käytön opastus. Jos myyjä antaa ajoneuvolle takuun, takuu on annettava ostajalle kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan ulottuvilla. Takuusta pitää ilmetä takuun sisältö, sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia, takuun antaja, takuun voimassaoloaika ja – alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

11. Ostajan oikeudet virhetilanteessa ja reklamaatiossa

Myyjä vastaa myymästään ajoneuvosta Suomessa myyntihetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos luovutetussa ajoneuvossa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti tutkia ja korjata virhe, jos tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa ja siten, että ostajalle ei aiheudu korjaamisesta kustannuksia tai olennaista haittaa. Myyjä ei kuitenkaan ole velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ajoneuvossa olevaa virhettä siten, että ajoneuvo tulee parempaan kuntoon tai arvokkaammaksi kuin mitä se oli juuri ennen virheen ilmenemishetkeä. 

Jollei virheen korjaaminen ole mahdollista, ostaja voi vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai virheetöntä ajoneuvoa. Jos virhe ei kuluttajakaupassa ole vähäinen, ostaja saa purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

12. Katsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvo luovutetaan ostajalle katsastettuna ja rekisteröitynä, ellei muuta sovita. Myyjä suorittaa ajoneuvon rekisteröinnin ostajan puolesta ja kustannuksella, ellei muuta sovita. Ostaja on tietoinen, että ajoneuvon vaakuttanut Vakuutusyhtiö voi veloittaa ajoneuvon rekisteröintimaksun erikseen ajoneuvon vakuutusmaksulaskussa. Uuden rekisteröimättömän ajoneuvon muutoskatsastuksen suorittaa myyjä ostajan kustannuksella ennen ajoneuvon luovutusta, ellei muuta sovita. Mikäli ajoneuvoa käyttää säännöllisesti ostajan taloudessa asuvien henkilöiden lisäksi joku muu, ostajan pitää huolehtia, että myös tällainen käyttäjä merkitään ajoneuvorekisteriin haltijaksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan tällaisesta käyttäjästä myös vakuutusyhtiölle.

13. Vakuuttaminen

Ostaja on velvollinen hankkimaan ajoneuvoon pakollisen liikennevakuutuksen ja kaupan ehtoihin kuuluvat muut vakuutukset. Myyjä ja ostaja voivat sopia, että edellä mainittujen vakuutusten hankkimisesta huolehtii myyjä ostajan kustannuksella.

14. Vastuu veroista ja maksuista

Myyjä vastaa siitä, että kaikki kaupan kohteena olevaa, Suomessa ajoneuvorekisterissä jo olevaa ajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Ostaja vastaa kaikista ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvistä veroista ja maksuista sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu. Ostaja vastaa siitä, että vaihtoajoneuvoa ja sen käyttöä koskevat verot ja maksut on maksettu luovutushetkeen saakka. Jos ostajalla on oman ilmoituksensa mukaan oikeus saada autoveronpalautusta ja myyjä tämän johdosta jättää perimättä arvioidun autoveron osuuden ajoneuvon kokonaishinnasta, ostaja sitoutuu välittömästi maksamaan myyjälle autoveron osuuden sovittuine korkoineen, jos autoveroa ei palauteta myyjälle.

15. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja voi jättää asian käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Mikäli ostajan kotipaikka on muualla kuin Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Muussa kuin kuluttajakaupassa myyjä voi nostaa kanteen myös Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Jälkipainos ja osittainen kopiointi kielletty.