1. Toyotan käyttöehdot ja tietosuoja
 2. Etämyyntiä koskevat sopimusehdot
Toyota palvelee

Etämyyntiä koskevat sopimusehdot

Elinkeinoharjoittaja:

Nimi 
Osoite: 
Puh. 
Sähköposti:

Autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehdot

Kaupassa noudatetaan Autoalan Kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamia autokaupan tilaus- ja kauppasopimusehtoja.

Maksuehdot

Ostaja hyväksyy auton tilaamisen, nämä auton etämyyntiä koskevat sopimusehdot sekä tilaus– ja kauppasopimusehdot allekirjoitushetkellä. Auton tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus. 

Auto on oltava maksettu ennen luovutusta tilisiirrolla tai osamaksusopimuksella. Myyjä ei ole velvollinen luovuttamaan autoa ennen kuin auton maksu tai sovittu käsirahaosuus näkyy myyjän tilillä. Mikäli auto ostetaan osamaksusopimuksella, myös osamaksusopimuksen on oltava allekirjoitettu.

Kuluttajan peruuttamisoikeus etämyynnissä

Tämän sivuston kautta tehtyyn auton tilaukseen sovelletaan kuluttajasuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia ehtoja. Kuluttajalla on siten oikeus palauttaa ajoneuvo seuraavin ehdoin:

 • Peruuttamisoikeus koskee vain kuluttaja-asiakasta, joka on hankkinut auton yksityiskäyttöön. Peruuttamisoikeus ei koske kilpailukäytössä ollutta autoa.
 • Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan asiakkaan on ilmoitettava siitä myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluessa auton luovutuksesta.
 • Tehdessään peruutusta asiakas voi käyttää Autoalan Keskusliiton peruuttamislomaketta, joka on tulostettavissa/ladattavissa www.toyota.fi -sivuilta. Muulla tavoin tehdyssä peruuttamisilmoituksessa on oltava ostajan nimi, henkilötunnus, ajoneuvon tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus.
 • Ostajan tulee palauttaa auto siihen toimipisteeseen, mistä auto on hänelle luovutettu. Mikäli auto on luovutettu ostajalle tämän kotona, ostajan on palautettava auto myyjän kanssa sovittuun toimipisteeseen. Molemmissa tapauksissa ostajan on oltava yhteydessä myyjään palautuksesta sopimiseksi.
 • Ostajan on palautettava auto viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä.
 • Palautettavan auton tulee olla kaikilta osin samassa kunnossa kuin se oli ostajalle luovutettaessa.
 • Jos auto on otettu käyttöön, ostajalla on velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa auton arvonalennus. Auton arvonalennukseksi katsotaan 5 %:a auton käteismyyntihinnasta lisättynä 0,15 € ajettua ajokilometriä kohden. Lisäksi asiakas on velvollinen korvaamaan auton pesu- ja puhdistuskustannuksina 200,00 €.
 • Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat vakiovarusteet sekä kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet, avaimet ja asiapaperit.
 • Myyjä tarkistaa yhdessä ostajan kanssa, että auto tai tuote täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot.
 • Mikäli ostaja on noudattanut peruuttamisoikeuden ehtoja, myyjä palauttaa auton kauppahinnan vähennettynä seuraavilla erillä:
  • Toimituskulut
  • Osamaksusopimuksesta jäljellä oleva luotto (maksetaan rahoitusyhtiölle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset (korko, perustamiskulut jne.) mikäli autossa on osamaksusopimus.
  • Auton arvonalennus edellä määritetyn mukaisesti, jos auto on otettu käyttöön.
  • Auton pesu- ja puhdistuskustannukset (200,00 €).
 • Palautussumma maksetaan ostajan ilmoittamalle tilille neljäntoista (14) vuorokauden sisällä. Mikäli asiakas jää myyjälle velkaa, tämä laskutetaan erillisellä laskulla.
 • Jos myyjä myöhemmin huomaa ostajan palauttamassa autossa puutteita, jotka ovat syntyneet auton ollessa ostajan hallussa, myyjällä on oikeus hakea ostajalta takaisin auton arvon alenemista vastaava summa.
Kuluttajan osamaksusopimusta koskeva peruuttamisoikeus

Ostajan peruuttaessa autoa koskevan kauppasopimuksen myös mahdollisesti tehty osamaksusopimus peruuntuu automaattisesti ilman eri toimenpiteitä. Kauppahinnan palautuksessa noudatetaan tällöin edellä mainittuja ehtoja. 

Kuluttajaostajalla on oikeus peruuttaa pelkästään osamaksusopimus seuraavin ehdoin:

 • Ostajan on ilmoitettava peruuttamisesta luotonantajan olevalle Toyota Finance Finland oy:lle peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla 14 päivän kuluessa osamaksusopimuksen allekirjoittamisesta.
 • Tehdessään peruutusta ostaja voi käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta. Muulla tavoin tehdyssä peruuttamisilmoituksella on oltava ostajan nimi, henkilötunnus, rahoitettavan auton tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus.
 • Peruttaessa osamaksusopimuksen ostaja on velvollinen maksamaan koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantajan toimiva Toyota Finance Finland Oy on maksanut viranomaiselle osamaksusopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tallaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, Toyota Finance Finland Oy:llä on oikeus saada korvaus ostajalta myös tällaisista maksuista.
 • Ostajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava Toyota Finance Finland Oy:lle osamaksusopimuksen mukainen velkaosuus käteishinnasta sekä korko ja muut mahdolliset korvaukset.
 • Ostajan peruuttamisoikeus raukeaa mikäli hän ei noudata yllä olevia ehtoja.
 • Pelkän osamaksusopimuksen peruuttaminen ei vapauta kuluttajaostajaa autoa koskevan kauppasopimuksen velvoitteista.
 • Ostajan peruuttaessa osamaksusopimuksen peruuntuvat myös osamaksusopimukseen liittyvät muut luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanin tarjoamat liitännäissopimukset. Mikäli ostaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa osamaksusopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle yksiselitteisellä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä.
Riidanratkaisusta

Riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Myyjän yhteystiedot auton kauppaa koskevassa riita-asiassa ovat: 

Nimi 
Osoite: 
Puh. 
Sähköposti:

Toyota Finance Finland Oy:n yhteystiedot osamaksusopimusta koskevassa riita-asiassa ovat: 

Toyota Finance Finland Oy 
Osoite: Korpivaarantie 1, PL 49, 01451 Vantaa 
Puh. (09) 8518 2634 
Sähköposti: toyota.rahoitus@toyota.fi

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan on syytä olla ensin yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, ellei kuluttaja ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. 

Kuluttaja voi myös käyttää seuraavaa linkkiä halutessaan saattaa asian käsiteltäväksi Eurooppalaisen sähköisen riidanratkaisufoorumin kautta. 

Asiakkaalla on myös oikeus nostaa kanne myyjää kohtaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai ostajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.